Kaiken Inu

Kaiken Inu

Kai Ken inu là một mã thông báo DeFi do cộng đồng thúc đẩy. Trong mỗi giao dịch, ba chức năng đơn giản xảy ra: Ghi, Mua lại LP và Tăng trưởng phát triển. Thông qua mô hình tokenomics này, dự án được hưởng lợi một cách tổng thể với mọi giao dịch đơn lẻ. Giao dịch Kai ken mang lại lợi ích cho TẤT CẢ chủ sở hữu.