වෝල් වීදියේ මේමස්

වෝල් වීදියේ මේමස්

Wall Street Memes යනු පවතින තත්ත්වයට අභියෝග කරන සහ පාලනය නැවත ජනතාව අතට පත් කරන විමධ්‍යගත ව්‍යාපාරයක් නිර්මාණය කිරීම අරමුණු කරගත් WallStMemes Web2 අන්තර්ජාල සංසිද්ධියෙන් බිහි වූ memecoin එකකි.