රොබෝ යුගය

රොබෝ යුගය

RobotEra වැලි පෙට්ටියක් වැනි ග්‍රහලෝක ප්‍රතිනිර්මාණය කරන metaverse එකක් ගොඩනඟයි. ඔබ රොබෝ කෙනෙක් බවට පත් වනු ඇත, ඔබේම ඉඩම කළමනාකරණය කර ලෝකය නිර්මාණය කිරීමට සහභාගී වේ. එයට ඉඩමෙන් සම්පත් ලබා ගත හැකිය, රොබෝ සහචරයින් නිර්මාණය කළ හැකිය. මෙන්න, ඔබට සිතාගත හැකි සෑම දෙයක්ම නිර්මාණය කර අනෙකුත් රොබෝවරුන් සමඟ නව යුගයක් ආරම්භ කරන්න.