කයිකන් ඉනු

කයිකන් ඉනු

කයි කෙන් ඉනු යනු ප්‍රජාව විසින් මෙහෙයවනු ලබන ඩීෆි ටෝකනයකි. සෑම වෙළඳාමකදීම සරල කාර්යයන් තුනක් සිදු වේ: පිළිස්සීම, එල්පී අත්පත් කර ගැනීම සහ සංවර්ධන වර්ධනය. මෙම ටෝකනොමික් ආකෘතිය හරහා, සෑම ගනුදෙනුවකින්ම සමස්තයක් ලෙස ව්‍යාපෘතියට ප්‍රතිලාභ ලැබේ. කයි කෙන් ගනුදෙනු සියලුම හිමිකරුවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වේ.