TecraCoin

TecraCoin

Инвестирање во патентирани технологии!

TecraCoin планира развој на Tecra Investments во иднина. TecraCoin го задржува правото да ги промени овие планови или да се воздржи од нивно спроведување по свое дискреционо право.