хивенет

HiveNet

Следната генерација на облачно пресметување

HiveNet ќе обезбеди технолошко решение за искористување на овие времиња на компјутер без работа преку изградба на дистрибуирана компјутерска мрежа за облак. Ова ќе им овозможи на сопствениците на компјутери да остварат профит од времето на мирување на нивните компјутери. HiveNet го постигнува ова со создавање изолирана околина на компјутерите, што овозможува да се изнајми компјутерска моќ, а сепак да се обезбеди сигурност од потенцијални закани. За клиенти со компјутерски облаци, HiveNet ќе биде многу поевтин од традиционалните провајдери, бидејќи HiveNet ќе ги искористи постојните неактивни ресурси и со тоа ќе заштеди на најрелевантните двигатели на трошоците, како на пример амортизација на хардверски инвестиции