កៃកុនអ៊ិន

កៃកុនអ៊ិន

កៃខេនអ៊ិនគឺជាសហគមន៍មួយដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយឌឺវ៉ាយ។ នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗមុខងារសាមញ្ញចំនួនបីកើតឡើង៖ ការដុតការទិញយកអិលភីភីនិងការរីកចម្រើននៃការអភិវឌ្ឍន៍។ តាមរយៈគំរូថូខឹនគម្រោងនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងមូលជាមួយរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់។ ប្រតិបត្តិការខេនឃីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកកាន់ទាំងអស់។