کایکن اینو

کایکن اینو

Kai Ken inu یک جامعه مبتنی بر رمزعبور DeFi است. در هر تجارت ، سه عملکرد ساده رخ می دهد: Burn ، LP Acquisition و رشد. از طریق این مدل توکنومیک ، پروژه به طور کلی با هر معامله سود می برد. معاملات کای کن به نفع همه دارندگان است.